Όροι χρήσης - Προσωπικά δεδομένα

Η αποστολή των φωτογραφιών και τα λοιπά προσωπικά στοιχεία που θα δοθούν από εσάς δίνει αυτοµάτως το δικαίωµα στην ατομική επιχείρηση Peter Christofidis επεξεργασίας και χρήσης τους για το σκοπό εκπλήρωσης της παραγγελίας προϊόντος. Η περαιτέρω χρήση και αναπαραγωγή αυτών επιτρέπεται μόνο κατόπιν νεότερης εντολής -παραγγελίας. Καµία φωτογραφία δεν θα χρησιµοποιηθεί για άλλο διαφηµιστικό ή εµπορικό σκοπό από την εταιρία. Οι φωτογραφίες σας δεν θα κρατηθούν ως αρχείο από εµάς µετά την ολοκλήρωση της εργασίας. Τα προσωπικά δεδοµένα και οι φωτογραφίες που θα σταλούν ανήκουν στον αποστολέα τους ο οποίος έχει και εγγυάται το νόµιµο δικαίωµα χρήσης τους και αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του αποστολέα ο οποίος εγγυάται για την νόµιµη κατοχή τους.

Τα προσωποποιηµένα παραµύθια έχουν δηµιουργηθεί σε πρωτότυπη έκδοση από την επιχείρηση Peter Christofidis κι αποτελούν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας που προστατεύεται κατά τις διατάξεις του Ελληνικού Νόμου (Ν. 2121/1993 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) και τις διεθνείς συμβάσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται απολύτως η άνευ γραπτής αδείας του εκδότη κατά οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο αντιγραφή, φωτοανατύπωση, και η εν γένει αναπαραγωγή, εκμίσθωση ή δανεισμός, μετάφραση, διασκευή, αναμετάδοση στο κοινό σε οποιαδήποτε μορφή (ηλεκτρονική, μηχανική ή άλλη) και η εν γένει εκμετάλλευση του συνόλου ή μέρους του έργου.

Θέλεις ιδέες για πρωτότυπα δώρα;

Εγγραφή στο Newsletter

Copyright © 2024 toparamithimou.gr.
Powered by PowerSite.